2.9.13

Opiskelijapalautteen arvo

Ensimmäinen valtakunnallinen YOPALA-opiskelijapalautekysely on nyt toteutettu. Tavoitteena oli selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kysely toimi pilottina ja tarkoituksena on muokata palautekyselyä siten, että yliopistot voivat kehittää omaa toimintaansa ja verrata koulutuksensa laatua muihin yliopistoihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tiedossa on myös, että vuodesta 2015 lähtien noin 3 % yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta osoitettaisiin tämän opiskelijapalautteen perusteella. Rahoitus määräytynee joidenkin valittujen kysymysten sekä vastausprosentin perusteella.

Nyt toteutetun pilottikyselyn teemoja olivat mm. opiskelun ja ohjauksen sisältö, kokemukset työelämästä ja opiskelijan hyvinvointi. Kyselyn toteutti korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen toimittaja CHE Consultant GmbH. Kyselyn vastauksia voitiin verrata lukuisissa eurooppalaisissa yliopistoissa saatuihin tuloksiin.

Kysely koettiin monipuoliseksi, mutta se sai osakseen myös arvostelua: sitä pidettiin liian laajana ja kysymykset paikoin vaikeaselkoisina. Osa opiskelijoista koki ongelmallisena vastata kandidaattivaiheen opiskelua koskeviin kysymyksiin, koska he olivat edenneet jo pitkälle maisteriopinnoissaan.


Vastausprosentti

Lapin yliopiston kyselyn vastausprosentti oli 20. Oulun ja Jyväskylän yliopistot kirivät 36 prosenttiin ja Itä-Suomen yliopistossakin vastausprosentti nousi 33:een. Keskimääräinen vastausprosentti oli 25. Lapin yliopistossa on tarpeen aktivoida kandidaatiksi valmistuneita palautteenantoon ja perustella sen merkitystä nykyistä painokkaammin. Miksi opiskelijoiden pitäisi vastata ja nähdä vaivaa palautteen antamiseksi? Tieto siitä, että annettu palaute vaikuttaa opetuksen ja opintojen toteuttamiseen, motivoi vastaajia eniten. Sen vuoksi on myös tärkeää, että tiedekunnissa tieto saadusta palautteesta otetaan kehittämistyössä huomioon.

Lapin yliopistossa kysely lähti 324 opiskelijalle ja kyselyyn vastasi 66 opiskelijaa. Kasvatustieteistä vastaajia oli 44 %, yhteiskuntatieteistä 29 %, oikeustieteistä 18 % ja taiteista 9 %. Vastaajien määrä on pieni, mutta silti julkisessa tulosraportissa Lapin yliopiston vastaajien prosenttijakaumia vertaillaan muiden suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen opiskelijoiden vastausjakaumiin.


Kriittiset pisteet

Kaksi kolmesta vastaajasta oli opiskelun ohessa töissä joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Opiskelijat kokivat opiskelun ja Lapin yliopiston mieluisiksi. Vastaajista yli puolet oli mielestään edennyt opinnoissaan hyvin. Opiskelun vastapainoksi opiskelijoista suuri enemmistö kertoi harrastavansa liikuntaa (86 %) tai osallistuvansa taide- tai kulttuuriharrastuksiin.

Opiskelijoista 58 % oli saanut Lapin yliopistosta sen opiskelupaikan, jota ensisijaisesti tavoitteli. 32 % vastaajista olisi alun perin halunnut käynnistää opinnot muualla. Tämä tieto on merkityksellinen Lapin yliopistoon sitoutumisen kannalta: opiskelijoille pitää tarjota niin hyvää opetusta, että he vakuuttuvat tehneensä arvokkaan ja parhaan valinnan päätyessään Lapin yliopistoon, ettei heidän tarvitse katua ratkaisuaan ja että he myös haluavat suorittaa opintonsa päätökseen Lapin yliopistossa.

Monet opintojen rakennetta ja ulkoisia opiskelupuitteita koskevat asiat koettiin onnistuneina. Esimerkiksi opintoihin kuuluvien pakollisten kurssien löytämistä pitivät helppona lähes kaikki. Opetusta oli tarjolla sopivasti enemmistölle vastaajista. Tosin vastauksissa tuli esiin myös kielteinen ääritapaus: opiskelija oli innoissaan aloittamassa opinnot, mutta koki yliopisto-opintojen vieraannuttavan hänet, koska ”tarjolla ei ollut opetusta laisinkaan, jolloin en tutustunut kanssaopiskelijoihin enkä tavannut opettajia”.

Eniten kriittistä palautetta herätti opettajakunnan ja opiskelijoiden kanssakäymisen vähäisyys sekä saadun palautteen niukkuus. ”Professors are open to students’ questions” -väittämä sai kielteisen vastauksen 39 %:lta vastaajista. Vain pieni osa opiskelijoista koki saaneensa tukea opintojensa vaikeuksiin (”with the problems in the course of studies”) ja motivaatio-ongelmiin sai tukea tuskin kukaan (tosin 56 % ei kokenut tällaista ongelmaa). Yli puolet piti opinnoistaan saamaansa palautetta liian vähäisenä. Pienryhmäopetusta ja työelämään valmentavaa ohjausta toivottiin enemmän heti opintojen alkuvaiheessa. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että opintopisteet ovat alimitoitettuja suhteutettuna heidän tekemäänsä työhön ja käytettyyn aikaan. Avoimissa vastauksissa usea kritisoi voimakkaastikin kandidaatin tutkielman ohjauksen riittämättömyyttä, saadun opintopistemäärän niukkuutta suhteessa työmäärään sekä yhtenäisten ohjeiden puuttumista.

Nämä vastaukset haastavat kehittämään yliopisto-opetusta ja -ohjausta vuorovaikutuksena opiskelijan ja opettajan välillä sekä pienryhmätyöskentelynä. Opiskelijoista joillakin opinnot sujuvat jouhevasti itseohjautuvalla tavalla, mutta monelle henkilökohtainen tuki ja neuvot ratkaisevat opintojen etenemisen suunnan.

Vastaajista eräille palautteenanto merkitsi omien opiskelutaitojen pohtimista: ”Hyvä juttu, että näitä asioita kysytään!” Ja Lapin yliopiston pohjoisuus nousi myös esiin: ”Lapin yliopisto on maailman ihanin yliopisto… vaikka onkin talvisin kaamos… yliopisto voisi tarjota jotain infoa tai apua, kun se pimeys tuli ainakin minulle yllätyksenä.”

Palautteessa käytettiin kokonaisasteikkoa 1–10. Lapin yliopisto saavutti arvosanan 6, mikä on sama kuin muiden suomalaisten yliopistojen kokonaisarvosana.


Yopala muuttuu Kandipalautteeksi

Valtakunnallinen opiskelijapalautekysely toteutetaan seuraavan kerran 30.9.–18.10.2013 välisenä aikana ja se kohdistuu kandidaatin tutkinnon syyskuun loppuun mennessä suorittaneihin. Kyselyn nimi muuttuukin Kandipalautteeksi, ja sen sisältöä muokataan.

Miten saada Kandipalaute osaksi opiskelijan opiskelua ja yliopiston palautejärjestelmää? Tämä koskettaa Lapin yliopiston jokaista jäsentä – niin henkilökuntaa kuin opiskelijoita. Opiskelijoita pitää kannustaa vastaamaan palautekyselyyn ja osoittaa, että saatu palaute muuttaa opetus- ja ohjauskulttuuriamme. Voimme myös halutessamme lisätä kyselyyn yliopistokohtaisia uusia kysymyksiä – sellaisia, jotka ovat avuksi edistäessämme Lapin yliopiston laadukkuutta opetus- ja opiskeluympäristönä.

Kaarina Määttä
Vararehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti