29.8.14

Opettajatuutoroinnin kauaskantoinen arvo

Yliopistomme on saanut jälleen 520 uutta opiskelijaa. Monelle heistä yliopisto-opiskelu avaa aivan uuden maailman. Usealla mieli on onnellisen odottava ja jännitteinen: mitä kaikkea yliopisto-opiskelu tarkoittaa ja vaatii? Alkumotivaatio sekä opiskelukyvyt vaihtelevat, ja ne voivat joko vahvistua tai hiipua riippuen myös siitä, millaisen vaikutelman yliopistomme tarjoaa. Kuinka houkuttelevaksi ja innostavaksi koulutusohjelma osoittautuu ensikokemusten valossa? Vahvistuuko opiskelijassa luottamus siitä, että hän selviää opinnoista ja hän tietää, kuka auttaa, neuvoo ja opastaa. Keneltä voi kysyä ja kenen puoleen saa kääntyä?

Vaikka opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta kuuluu kaikille yliopiston opettajille ja muulle henkilökunnalle, ja vaikkei vastuuta siitä voi sälyttää vain opettajatuutoreille, heillä silti on erityinen rooli opintojen käynnistäjänä, kannustajana ja vauhdittajana. Tuutoritoiminnan seurauksena opiskelija kokee joko saavansa tuen ja olevansa tervetullut yliopistomme yhteisöön tai tuntee jäävänsä yksin, oman onnensa tai jopa akateemisen heitteillejätön nojaan.

Itse oppiminen ja osaamisen syveneminen ovat opiskelijan oman toiminnan ja aktiivisuuden varassa. Mutta monille erityisen merkityksellistä on saada apu opintojen käynnistymiseksi.

Opintojen sujuvuutta selvittäneet tutkimukset osoittavat, että ensimmäisen opintovuoden oppimistulokset ennakoivat opintoprosessin menetyksellisyyttä myöhempinäkin vuosina. Siksi opintojen käynnistymisen tukeminen on erityisen merkityksellistä. Silti opettajatuutoria tarvitaan myös kandidaatti- ja maisteriopintojen vaiheessa: varttuneen opiskelijan eteen tulee valintatilanteita, solmukohtia ja kysymyksiä, joiden vastaaminen selkiinnyttää opiskelijan opintopolkua, saa välttymään virhevalinnoilta tai estää opintojen pitkittymisen.

Opiskelijan joutuu uuden opintotukilain johdosta pitämään huolta siitä, että opintopisteitä kertyy riittävästi lukuvuosittain sekä erikseen ensin kandidaatintutkintoon ja sen jälkeen  maisterintutkintoon. Opintotukeen oikeuttava aika rajataan siten erikseen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Opintotuen saamisen kriteereitä on tiukennettu. Myös opinto-oikeus on rajattu.

Yliopistomme henkilökunta, opiskelijatuutorit ja erityisesti opettajatuutorit ovat näköalapaikalla opiskelijoiden opintojen käynnistämiseksi sekä niiden sujuvan etenemisen turvaamiseksi. On tärkeää on, että opiskelijamme kokevat opiskelunsa tärkeäksi, innostavaksi ja hyödylliseksi, opiskelupuitteensa turvallisiksi ja yliopistoyhteisön myönteiseksi ja kannustavaksi. Tällöin jokainen opiskelija tuntee olevansa tervetullut yhteisöömme omista lähtökohdistaan käsin. 

Menestyvän yliopiston salaisuus on aktiiviset ja sitoutuneet opiskelijat. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen tuskin kuitenkaan käy keneltäkään opiskelijaltamme käden käänteessä. Sisällöllisen ohjauksen lisäksi myös henkilökohtainen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvä ohjaus, tuki, neuvonta ja kannustus ovat entistä tärkeimpiä opintosujuvuuden takaajia, koska opiskelupolut ovat hyvin yksilöllisiä. 

Näistä asioista virisi innostava keskustelu opettajatuutoreiden yhteistapaamisessa Ounasvaaran pirteillä pari päivää sitten. Mukanaolleiden 30 opettajatuutorin puheenvuorot osoittivat, kuinka opettajatuutorit voivat omilla tiedoillaan, taidoillaan ja asenteillaan, tavoitettavuudellaan ja läsnäolollaan luoda ja kannustaa opiskelijoita aktiiviseen ja myönteiseen opiskeluotteeseen Lapin yliopistossa. Tämä tehtävä vaatii aikaa ja työtä, mutta antaa parhaimmillaan myös opettajatuutorille itselleen uusia kauaskantoisia oppimis- ja ohjauskokemuksia, palkitsevia ihmissuhteita ja arvostusta. 

Kaarina Määttä
Vararehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti