23.1.15

Kohti opiskelijakeskeistä yliopistoa

Lapin yliopisto voi tarjota opiskelijoille oppimisympäristön, jota leimaa opiskelijakeskeinen joustava yksilöllisyys ja välittävä ohjaus. Tämä on tavoite, johon opiskelijoiden vuoden 2014 aikana antamat palautteet tähtäävät.

Opiskelijakeskeinen yksilöllisyys ilmenee yliopiston opiskelu- ja opetusilmapiirinä, jota ilmentää myönteinen ja inhimillinen välittämisen kulttuuri.  Se näkyy keskinäisenä arvostuksena, ajan antamisena ja oppimista/opetusta kattavasti läpäisevänä auttamis- ja tukemisotteena. Yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on välitöntä.

Joustavaan yksilöllisyyteen pyrkivässä yliopistossa painottavat seuraavat toiminnat
  • jokainen opiskelija saa yksilöllistä ja koko opintopolun ajan pysyvää ohjausta opintojen suunnittelun, valintavaihtoehtoihin ja solmukohtiin,  ohjausta kandidaatin- ja pro gradu-tutkielmien laadintaan sekä muihin opinnäytetöihin, ohjausta tenttikäytäntöihin ja esseiden laadintaan, ohjausta työelämätaitoihin ja uraohjausta
  • jokaisen opiskelijan henkilökohtainen tilanne otetaan huomioon ja opintojen kulku sekä eteneminen räätälöidään yksilöllisesti
  • jokainen opettaja antaa yksilöllistä ja kannustavaa palautetta jokaiselle opiskelijalle hänen oppimisensa vahvistumiseksi

Välittävän ohjauksen yliopistossa jokaisen opiskelijan opintojen sujuva eteneminen on ensiarvoista.  Kukaan opettaja tai muuhun henkilökuntaan kuuluva ei laiminlyö tai vähättele opiskelijoiden tarvitseman henkilökohtaisen tuen, valmennuksen, välittämisen ja arvostuksen merkitystä.


Opiskelijakeskeinen yliopisto

Opiskelijakeskeisessä yliopistossa opiskelijat kohtaavat opettajat valmentajina, jotka ovat aktiivisesti läsnä ja tavoitettavissa, antamassa palautetta, ohjeita, suuntaviivoja sekä pohtimassa opiskelijan opiskelu- ja elämäntilannetta, miettimässä vaihtoehtoja. 

Kun jokainen opiskelija kokee olevansa arvostettu ja oppimiskykyinen yliopistoyhteisön jäsen, se peilautuu myös yliopiston opettajien ja muun henkilökunnan hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Vuorovaikutuksessa ihmiset ovat toinen toisilleen peili. Myönteinen välittävä suhtautuminen edistää koko yliopistoyhteisön jäsenten onnistumista, onnellisuutta ja menestymistä.

Opiskelijalle henkilökohtaisesti annettu valmennus, ohjaus, tuki, arvostus ja välittäminen ovat sellaista luksusta, jota pieni Lapin yliopisto voi tarjota yhteisen tahdon ja toiminnan tuloksena.

Kaarina Määttä
Vararehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti