17.2.16

Miten tästä eteenpäin

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki myy ammattikorkeakoulun osakkeensa yliopistolle. Henkilökunnan keskuudessa huolta on aiheuttanut se, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja mikä on seuraava askel yliopiston ja amk:n yhteistyön kehittämisessä. Esitän seuraavassa muutamia näkökohtia käytyyn keskusteluun. 

Yliopisto jättää oman tulossopimusneuvotteluesityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) 19.2.2016. Tulossopimusaineistossa korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämiseen kohdistuva pääpaino on muodostuvalla omistuksen yhteyteen perustuvalla korkeakoulukonsernilla, joka on hallitusohjelman ja OKM:n toivomusten mukainen rakenteellisen kehittämisen toimi. Ammattikorkeakoulu liittää omat viittaukset tiiviimpään konsernirakenteeseen omaan tulossopimusaineistoonsa ja molemmat korkeakoulut hakevat strategiarahaa yhteistyön syventämiseen.

Kevään aikana yliopisto ja ammattikorkeakoulu rakentavat yhteisen suunnitelman vuosille 2017–2020 siitä, miten ja millä askelilla rakentuu korkeakoulutuksen osaamiskeskittymä, joka perustuu Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun omistukselliselle yhteydelle ja yhteistoiminnalle korkeakoulujen hallinnon järjestämisessä sekä sujuvassa opetus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamisessa. Tämä suunnitelma on pohjana konkreettiselle OKM:n kanssa neuvoteltavalle strategiarahoitukselle.

Osakekauppojen toteutumisen sopimusedellytyksenä on OKM:n tuki rakenteelliselle kehittämiselle. OKM:n ja valtiovallan kanta Lapin korkeakoulukonsernin kehittämiseen omistusjärjestelyihin on tosin selkiytynyt tämän prosessin kuluessa mm. pääministerin sekä opetus- ja kulttuuriministerin että kansliapäällikön lausunnoissa ja se on ollut tätä prosessia tukeva ja siihen kannustava. Näiltä osin kyse on enää lähinnä siitä, että yhdentymisprosessiin osoitettavan strategiarahoituksen määrä on molemmille korkeakouluille riittävä.

Toinen vielä ratkaistava kysymys on kysymys lisäeläkevastuiden käsittelystä. OKM:n on käynnistänyt asiasta selvittelytyön ja OKM:stä on viestitetty, että lisäeläkemaksut eivät muodostu ongelmaksi tämän hankkeen tai muunkaan rakenteellisen kehittämisen osalta. Todennäköisintä on, että asia ratkaistaan erillislain säätämisellä, kuten aikanaan tehtiin yliopistolain säätämisen yhteydessä. Näiltä osin lopputuleman hyväksyttävyyden arvioinnin tekee yliopisto, joka on sitoutunut kantamaan huolen mahdollisista lisäeläkemaksuista.

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat tehneet hyvää keskinäistä yhteistyötä kymmenen vuotta ja niiden toimivalla johdolla on ollut hyvä ja luonteva keskusteluyhteys niin tämän prosessin aikana kuin sen jälkeenkin. Molempien korkeakoulujen johdon yhteinen tavoite on huolehtia korkeakoulutuksen hyvinvoinnista Lapissa eikä ole olemassa mitään ennusmerkkejä siitä, etteikö hyvää ja molempia osapuolia tyydyttävää yhteistyötä voitaisi tehdä myös jatkossa. Tottakai omistuksenmuutostilanteisiin sisältyy monenlaisia jännitteitä, mutta luulen, että tässä tilanteessa ne ovat olleet enemmän muiden tahojen kuin korkeakoulujen johdon rakentamia.

Omistusjärjestelyjen myötä korkeakoulut vahvistavat asemaansa vetovoimaisena, laadukkaana ja innovatiivisena osaamiskeskittymänä, jolla on riittävä kriittinen massa vastata taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin sekä jatkaa edelläkävijänä korkeakoulupolitiikan kehittämisessä. Korkeakoulutuksen kehittämismahdollisuuksien ja sen rahoituksen turvaaminen hyödyttää molempia korkeakouluja samoin kuin se, että korkeakoulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa voidaan nyt kehittää kokonaisuutena.

Konsernirakenteen tiivistymisen myötä opiskelijoilla on entistä suuremmat mahdollisuudet valita tutkintoihinsa sopivia opintokokonaisuuksia molempien korkeakoulujen tarjonnasta ja opiskelijan liikkuvuudelle korkeakoulujen kesken pyritään luomaan mahdollisimmat sujuvat opintopolut. Vastaavasti entistä yhtenäisemmän hallinnon mukanaan tuoma lisäresurssi voidaan käyttää opetuksen laadun ja tarjonnan parantamiseen.

Markus Aarto
Hallintojohtaja
Lapin yliopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti