29.1.18

Mistä löytyy rohkeus ja viitseliäisyys uudistaa opetusta?

"Opiskelija keskiössä - opintojen monimuotoistaminen yliopistopedagogisena koulutuksena"
- henkilöstövalmennuksen avaussanat 23.1.2018


Tervetuloa tämän kevään aikana tarjolla olevaan yliopistopedagogiseen koulutukseen uudistamaan opetusta tai hakemaan erilaisia välineitä ja näkökulmia siitä, miten opetusta voi toteuttaa, kehittää ja uudistaa.

Yliopisto-opetuksessa käytettävät menetelmät uudistuvat vauhdilla. Muutosvauhti voi herättää huolta siitä, miten pysyä mukana tässä kaikessa. Kannattaako edes? Toisaalta nyt tarjottavien koulutuspäivien aikana vahvistuu käsitys siitä, että tukea omaan opetustyöhön on tarjolla. Eikä tarvitse olla opetustehtävissä yksin. Siispä pelot ja huolet pois, ja rohkeasti avaamaan ovia uusille opetuksen mahdollisuuksille.

Rohkeus uudistaa on avoimuutta uusille ideoille, kokemuksille ja elämyksille sekä sen oivaltamista, että asioita voi tehdä ja nähdä toisin. Rohkeus vaatii myös uskallusta kokeilla sekä sietää oma epävarmuus ja epäonnistuminenkin tiellä kohti onnistumista. Mitä opetuksessa voisi tehdä toisin? Mistä voisi luopua?

Miksi viitsiä nähdä vaivaa opetuksen uudistamiseksi? Opiskelijat odottavat tietysti opetukselta paljon, ja heistä useimmat ovat myös hyvin kiitollisia opetuksen ja ohjauksen eteen tehdystä työstä. Siinä mielessä opetus onnistuessaan voimaannuttaa ja koettu arvostus palkitsee opettajaa. On mieluisaa saada hyvää palautetta, muttei se tule ilman huolellista ennakkovalmistelua. Tuskin kukaan onnistuu opetuksessaan, jos ei ole siihen valmistautunut, suunnitellut, miettinyt erilaisia toteutusvaihtoehtoja, opiskelijoiden aktivointia, ylipäänsä oppimisen etenemistä, sen haasteita ja pullonkauloja. Miten saada opiskelijat oppimaan ja innostumaan? Hyvän opettajan ominaispiirre on myös luottamus opiskelijoiden kykyyn ja haluun oppia, jota opettaja voi ruokkia.

Olemme Lapin yliopistossa opetuksen osalta uuden edessä. Verkko-opetuksen erilaiset muodot koskettavat meitä yhä voimallisemmin, emmekä voi jäädä sivuun tai jälkeen siitä kehityksestä, missä monet muut yliopistot ja ammattikorkeakoulut menevät. Siinä mielessä digitalisaatio koskee meitä kaikkia, ei vain heitä, jotka jo nyt korkeakouluyhteisössämme ovat etunojassa opetuksen uudistamisessa. Yliopistomme vetovoimatekijä on se, että tarjoamme kaikille opiskelijoillemme sellaista opetusta, joka on ajankohtaista ja joka innostaa ja kiinnostaa sekä joustaa opiskelijoiden yksilöllistenkin tarpeiden mukaan. Tästä seuraa, että saamme jatkossakin opiskelijat hakeutumaan Lapin yliopistoon, aloittamaan opintonsa täällä sekä tekemään tutkintonsa Lapin yliopistossa.

Myös yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja velvoittaa meitä. LUC-yhteistyö etenee parhaimmillaan niin, että kaikki hyötyvät. Sekä yliopistolla että ammattikorkeakoululla on paljon hyviä käytäntöjä ja sisältöjä, joita voimme hyödyntää ja lopulta huojentaa myös opetustehtäviämme. Opiskelijoille avautuu entistä monipuolisempi opintotarjotin.

Verkko-opetus on silti se avainsana - sitä meidän pitää kehittää.

Opettaminen on yhä enemmän opiskelijoiden henkilökohtaista ohjausta, tukea, motivointia ja arvostavaa vuorovaikutusta. Entistä tärkeämpää on sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja vertaisoppimiseen kannustava ote ja pienryhmäohjaus, kuten Markku Saarelaisen esityksestä käy ilmi. Luentoesitys osoittaa, miten painopiste yliopisto-opetuksessa voidaan kohdistaa opiskelijoiden oppimisen turvaamiseen ja kannustamiseen.

On tärkeää, että opiskelijamme kokevat opiskelunsa hyödylliseksi ja innostavaksi, teknisesti joustavaksi ja monipuoliseksi sekä yliopistoyhteisömme kannustavaksi. Opintojen sujumiseksi pienetkin ohjaajalta saadut myönteiset eleet ja teot, muutamakin rohkaisun sana voi riittää. Kyky rohkaista opiskelijaa voi muodostua peiliksi, joka vahvistaa myös opettajaa itseä ja auttaa nauttimaan kyvystä ohjata, opastaa ja opettaa.

Panostamalla ylipistopedagogisiin taitoihin opettajat voivat edistää osaamistaan ja onnistumistaan sekä hyvinvointiaan. Yhteistyö ja onnistumiset palkitsevat sekä opiskelijoita että opettajia, ja niiden myötä Lapin yliopiston houkuttelevuus ja vetovoima kasvavat. Hyvät opiskelukokemukset sekä kannustava ja laadukas opetus ja ohjaus ovat Lapin yliopiston kilpailuvaltti.

***

Yliopistopedagoginen koulutus jatkuu kevään ajan. Yksittäisiin koulutuspäiviin voi ilmoittautua mukaan ja koulutukset löytyvät intrasta Henkilöstökoulutukset-osiosta. Lisätietoja antaa henkilöstön kehittämispäällikkö Mirja Väyrynen.Vararehtori Kaarina Määttä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti